Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Zdraví a lékařská péče » Cestovní zdravotní pojištění - změna prokazování zdravotního pojištění cizinců

Cestovní zdravotní pojištění - změna prokazování zdravotního pojištění cizinců

Dne 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, který v článku 24 stanoví změny v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. U víz k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je cizinec nově povinen při pobytové kontrole předložit doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky (jedná se o pojišťovnu se sídlem na území ČR a vedenou v seznamu oprávněných subjektů ČNB).


Cestovní zdravotní pojištění - změna zákona

 S účinností od 1.1.2010 bude rozlišován doklad o cestovním zdravotním pojištění vztahující se k pobytu do 90 dnů nebo nad 90 dnů. Tuto změnu přinesl zákon č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví. 

Změna vyplývá z § 180i a § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nově tedy k pobytu do 90 dnů mohou cizinci pojistnou smlouvu uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.

K pobytu nad 90 dnů však budou potřebovat takový doklad vydaný pojišťovnou, která je podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky.

V případech, kdy nebude doklad o cestovním zdravotním pojištění splňovat nově stanovené podmínky, budou žadatelé vyzváni, aby své žádosti doplnili.

Postup podle zákona č. 278/2009 Sb., vychází z toho, že byl veřejnosti přístupný ode dne 31. srpna 2009, kdy byl vyhlášen, a doba čtyř měsíců, se jeví dostatečná k tomu, aby cizinci, jichž se změna v uznávání dokladu o cestovním zdravotním pojištění dotýká, mohli včas na nově přijatou zákonnou úpravu reagovat a doklad o cestovním zdravotním pojištění odpovídající nové právní úpravě si obstarat.

Krátkodobé pobyty – tj. pobytu do 90 dnů (např. vízum k pobytu do 90 dnů nebo pobyty do 90 dnů, k nimž se vízum nevyžaduje)

Cizinec je povinen před vyznačením víza nebo před vstupem na území České republiky opatřit si cestovní zdravotní pojištění. Tím se rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.

Tímto dokladem je povinen se prokázat i při pobytové kontrole na území České republiky.

 Víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení dlouhodobému pobytu na území České republiky

Cizinec je povinen při pobytové kontrole předložit  doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky (jedná se o pojišťovnu se sídlem na území ČR a vedenou v seznamu oprávněných subjektů ČNB). Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Výše uvedený doklad je povinen cizinec předložit i k žádosti o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu nebo před udělením víza k pobytu nad 90 dnů, které vystavuje zastupitelský úřad v cizině. K tomuto je povinen dále doložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Tento doklad není povinen předkládat cizinec, který je pojištěn podle zvláštního právního předpisu (např. cizinec v pracovním poměru, který je účasten na veřejném zdravotním pojištění), tuto skutečnost prokazuje průkazem zdravotní pojišťovny.

 Z výše uvedeného vyplývá pro cizince, kteří na území České republiky pobývají dlouhodobě, jednoznačně vyplývá povinnost předkládat od 1.1.2010 cestovní zdravotní pojištění uzavřené u českého subjektu, který je oprávněn provozovat tuto činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice